Verksamhetsplan för Kammarmusikförbundet 2023-2026

Verksamhetsidé
Kammarmusikförbundet vill vara ett stöd för Sveriges kammarmusikföreningar i deras arbete med att arrangera konserter och festivaler för musikälskare i hela landet.
Verksamhet
Vi

 • Underlättar och stimulerar arrangörernas arbete och erfarenhetsutbyte
 • Informerar om medlemmarnas aktiviteter till en bred publik, inte minst yngre personer
 • Organiserar kurser för medlemmarna
 • Arrangerar tävlingen Ung & Lovande för unga kammarmusiker
 • Arbetar med att påverka politiker för att gynna medlemmarna och kammarmusiken
 • Är en röst för kammarmusiken i Sverige
 • Företräder medlemmarna i samverkansorganisationer, som t ex MAIS och Kulturens
 • Ger remissvar på statliga utredningar

Kammarmusikförbundets kärnvärden
Öppna och transparenta
Lyssnande
Moderna
Synliga 2

Viktigaste utmaningarna
Förbundet behöver bli mer relevanta för medlemmarna, dvs vi måste tillföra mer värde.
Medlemmarna behöver mer kontakt med förbundet och med varandra.
Förbundet behöver bli mer synligt och bilden av förbundet bli tydligare.
KMF och medlemmarna är beroende av politiker ekonomiskt, lokalt, regionalt och nationellt, och KMF behöver göra mer för att påverka utvecklingen.
Intresset från ungdomar för kammarmusik behöver öka.
Medlemmarna behöver ökad kunskap i digital teknik.
Förbundet behöver större resurser.


Prioriterade målgrupper under 2023-24

 1. Medlemsföreningar
 2. Ungdomar och lärare på musikhögskolor och kulturskolor
 3. Politiker och tjänstemän som fattar beslut om bidrag till kultur, nationellt, regionalt och kommunalt

Långsiktiga mål på 5 års sikt
Det är självklart för kammarmusikföreningar i Sverige att vara medlemmar hos oss.
KMF har stort förtroende hos Kulturrådet. Vi svarar på remisser och får högre bidrag från Kulturrådet för att kunna erbjuda medlemmarna större regional närvaro, fler kurser, hjälp med turnéer, m m. På kort sikt har vi ökat våra kontakter med Kulturrådet och visat vad vi åstadkommer.
Ung & Lovande har utvecklats till en av Sveriges viktigaste tävlingar för unga musiker. Fler och större ensembler anmäler sig till tävlingen. Media rapporterar stort och brett om tävlingen, nationellt och lokalt. Det innebär att KMF och kammarmusik blir mer exponerade för en musikintresserad allmänhet. 3

KMF har ett gott namn i kultursverige och är kända internationellt för att vara porten in till kammarmusiken i Sverige. Det ger förbundet större möjligheter till samarbeten och sponsorer.

Fler ungdomar tar plats i medlemmarnas styrelser och fler kommer till deras konserter.
Större intresse för kammarmusik hos politiker och tjänstemän som fattar beslut om bidrag.

Strategier
Skapa dialog och involvera medlemmarna i vårt arbete. Öppenhet och transparens är ledord.


Aktivt driva frågor som är väsentliga för våra medlemmar.

Modernt arbetssätt, bland annat genom att driva utvecklingen inom det digitala och aktivt/strategiskt arbeta med sociala medier som verktyg.

Synas i musiksverige och visa upp föreningarnas verksamhet i större sammanhang för att sprida kunskapen om kammarmusik och etablera KMF som en viktig spelare inom kammarmusik.

Skapa tillfällen för att visa vad KMF gör, ta initiativ.

Samarbeta med andra organisationer (t ex MAIS och Svensk Jazz) för att få en starkare röst gentemot politiker i första hand

Mål 2023-24
Medlemmarna
Ska veta att KMF är engagerade i att tillföra medlemmarna värde och har lyssnat på deras önskemål
Ska veta att de kan vända sig till KMF för att få stöd
Ska kunna nämna minst två nyheter som införts under året
Ska tycka att KMF är en naturlig och självklar samlingsplats för kammarmusiken och för föreningarna där de kan nätverka med varandra: Gemenskap och samlingsplats

Ska vilja delta i KMF:s arrangemang och dela med sig av sina egna aktiviteter samt komma med inspel till KammarmusikNytt
Fler medlemmar söker information på KFM:s hemsida och tar kontakt med kansliet.
Alla medlemmar stannar kvar i KMF och fler medlemmar tillkommer.

Ungdomar och lärare
på musikhögskolornas kammarmusikprogram
50% ska känna till Ung & Lovande och att KMF står bakom tävlingen.
Fler och större ensembler anmäler sig till tävlingen.
Vinnare/finalister bidrar till att sprida kunskap om tävlingen genom t ex sociala medier
på kulturskolornas musikinriktning
Väcka intresset för kammarmusik genom besök av vinnarna/finalister i Ung & Lovande.

Politiker och tjänstemän som fattar beslut om bidrag till kultur
Nationellt

 • 1.Kulturrådet ska veta:

vad KMF gör för sina medlemmar och vad förbundet står för
vad en kammarmusikförening är/gör, vad de betyder för musiklivet, att de är många och finns över hela landet
att Ung & Lovande finns och att KMF står bakom tävlingen

Regionalt
Ska veta vilka regionens kammarmusikföreningar är och vad de gör
Någon av politikerna ska besöka en konsert under året 5

Lokalt
Ska veta vad kommunens kammarmusikförening är och gör
Ska tycka att det är en viktig del av kommunens kulturutbud
Någon av politikerna ska besöka en konsert under året

Aktiviteter
Medlemmar
Samla medlemmarna till gemensamma aktiviteter – t ex regionala träffar, resor, m m.
Stöd till turnéprojekt för intresserade föreningar
Stöd till föreningarna i att söka regionala medel, t ex för projekt för barn och unga
Varje medlem i KMF:s styrelse ansvarar för ett geografiskt område och håller kontakt med medlemsföreningar i området.
Flera regionala träffar, fysiskt och/eller digitalt.
Efter årsmötet: Zoom-möte om verksamhetsplanen med intresserade föreningar. KMF vill involvera medlemmarna i hur planen ska verkställas.
Minst två kurser, fysiskt och/eller digitalt, inom områden som är angelägna för medlemmarna, i första hand om Kulturrådets ansökningsprocess och marknadsföring för att nå en bredare publik med t ex sociala medier eller kontakt med journalister
I KammarmusikNytt löpande berätta om vad styrelsen arbetar med och beslutar om.

2023-24
Locka fler medlemmar genom att göra oss mer synliga. Vi behöver marknadsföra förbundet både internt och externt. 6

Ungdomar och lärare
1- På musikhögskolor – En särskild marknads-/kommunikationsplan.

 • Kontinuerligt lägga in alla vinnare och finalister i Ung & Lovande på hemsidan.
 • Intervju/er med tidigare vinnare om vad Ung & Lovande betytt för deras karriär och använda intervjuerna för att marknadsföra nästa tävling. Lägga in intervjuerna på hemsidan.
 • Särskild Fb-sida för tävlingen
 • Fortsätta satsa på Instagramkontot, som redan följs av många betydelsefulla personer
 • Ge ut en CD med finalisterna i Ung & Lovande
 • Utöka listan över personer som ska få information om Ung & Lovande; ledning, lärare på kammarmusiklinjer eller motsvarande och kommunikationsavdelningar; politiker, musikinstitutioner, lärare på kulturskolor., m fl. Gärna också regionalt/lokalt.
 • Marknadsföra KammarmusikNytt till musikhögskolorna
 • Artikel i KammarmusikNytt om Tobias Granmo som ansvarig för kontakterna med musikhögskolorna

I första hand satsa på Ung & Lovande genom:
2- På kulturskolor

Ungdomarna som vunnit Ung & Lovande besöker kulturskolan på orten: Spelar lite, berättar om sin bakgrund m m. Någon från styrelsen i den lokala kammarmusikföreningen introducerar ensemblen.
De föreningar som har goda erfarenheter av att nå fram till kulturskolan delar med sig med kort artikel på förbundets hemsida under rubriken ”Barn och unga”

3- Generellt barn och unga

Stor satsning på Ung & Lovande

Samarbete med Unga Solister i samband med Ung & Lovande. Unga solister som förband till under vinnarnas turné.
Särskilda projekt som riktar sig till barn och unga. Arbetet startade under 2022 med hjälp av särskilda medel från Kulturrådet.
Följa upp projektet med ett webbinarium om erfarenheter och hur vi går vidare.
Särskild avdelning på hemsidan för målgruppen barn och unga.
Lägga upp medlemmarnas projekt för barn och unga på hemsidan med kontaktperson för mer information.

Politiker och tjänstemän som fattar beslut om bidrag
Bjuda in relevanta politiker och tjänstemän till finalen i Ung & Lovande, även regionala och lokala politiker och tjänstemän.
Visa upp KMF och medlemmarna i diverse sammanhang, t ex Folk och Kultur.
Löpande informera vår kontaktperson på Kulturrådet om vad vi gör.

Musikintresserad allmänhet
Syfte: Öka intresset för kammarmusik samt Kammarmusikförbundet och dess medlemmar
Fortsätta öka aktiviteten gentemot relevanta media/journalister (tidningar, radio, TV)
Stötta medlemmarna i deras kontakter med media
Ge ut en CD med finalisterna i Ung & Lovande – ger möjligheter att sprida kunskapen om tävlingen, om förbundet och om kammarmusik, inte minst till unga och stöttar finalisterna i deras fortsatta karriär

Uppföljning/utvärdering
Medlemmarna
Ny undersökning om medlemmarnas uppfattning om förbundet och hur arbetet ska utvecklas. Räcker med ett urval på 20-25 intervjuer med medlemmar för att få tillförlitligt resultat över utvecklingen. Genomförs under hösten 2023.

Övriga målgrupper
En plan för varje målgrupp hur vi följer upp.

2023-05-06