Verksamhetsplaner för Kammarmusikförbundet åren 2018-21

Kammarmusikförbundet – KMF – är ett ideellt och fristående förbund som grundades 1983.

Mål

 • bilda opinion
 • verka för att arrangörernas viktiga insats röner uppskattning och förståelse
 • underlätta och stimulera arrangörernas arbete och därmed bidra till en bra arbetsmarknad för musiker och tonsättare

Verksamhet

 • fördela de statliga bidragen från Statens Kulturråd till våra medlemmar (t.o.m. 2018)
 • ha kontakt med Statens Kulturråd, länsmusikorganisationer och övriga regionala kulturorganisationer
 • samarbeta med musiklivets övriga förbund bl a genom Musikarrangörer i samverkan (MAIS) och Kulturens
 • arrangera regionala konferenser för att stimulera till samarbete mellan föreningarna, länsmusiken och andra tänkbara aktörer inom musiklivet
 • ge remissvar på statliga utredningar
 • driva biennalen Ung & Lovande

Detta var 2018 års verksamhetsplan:

 • Fördelning av statliga arrangörsbidrag
 • Genom projektet Samspel få till stånd en gemensam kammarmusikturné
 • Regional konferens med medlemsföreningar för att diskutera konsertprogrammens innehåll, kvalitet, förnyelse, mångfald, publikarbete, Tillgänglighet
 • Genomförande av turné för vinnande Ung & Lovande ensemble 2017
 • Planering av Ung & Lovande 2019
 • Delta i planeringen och genomförande av CHECK
 • Årsmöte i Gävle
 • Fyra – fem styrelsemöten
 • Fortsatta kontakter per e-post och nyhetsbrev med våra medlemsföreningar
 • Ökade kontaktytor via t.ex. hemsidan och Facebook
 • Utveckling av vårt nyhetsbrev och av KammarmusikNytt
 • Fortsatt arbete för ökade bidrag

Under 2019-21 planeras:

 • Ökad satsning på att medvetandegöra vikten av att kvinnliga tonsättare representeras i konsertprogrammen.
 • Kartlägga övrig kammarmusik i Sverige samt i de nordiska länderna.
 • Utveckla samarbetet med andra musikföreningar/förbund såsom FST, KVAST och KULTURENS
 • Utveckla Ung & Lovande genom tätare kontakt med musikhögskolorna i Sverige samt undersöka intresse från de nordiska länderna vad gäller turnén.
 • Utveckla idéer om konstmusik från icke-europeiska länder.
 • Förenings- och medlemsutveckling bl. a genom utbildning för våra medlemsföreningars styrelser