Verksamhetsplan för Kammarmusikförbundet 2021-2026

Verksamhetsidé

Kammarmusikförbundet vill vara ett stöd för Sveriges kammarmusikföreningar i deras arbete med att arrangera konserter och festivaler för musikälskare i hela landet.
Verksamhet

Verksamhet

Vi

 • Underlättar och stimulerar arrangörernas arbete
 • Informerar om medlemmarnas aktiviteter till en bred publik, inte
 • minst yngre personer
 • Förmedlar kontakter mellan våra medlemsföreningar och
 • frilansmusiker/tonsättare för att bidra till framgångsrika konserter för arrangörerna och en god arbetsmarknad för musiker/tonsättare
 • Organiserar kurser för medlemmarna
 • Arrangerar tävlingen Ung & Lovande för unga kammarmusiker
 • Arbetar med att påverka politiker för att gynna medlemmarna
 • och kammarmusiken
 • Är en röst för kammarmusiken i Sverige
 • Företräder medlemmarna i samverkansorganisationer, som t ex
 • MAIS och Kulturens
 • Ger remissvar på statliga utredningar

Kammarmusikförbundets kärnvärden

Öppna och transparenta
Lyssnande
Moderna
Synliga

Viktigaste utmaningarna

 • Förbundet behöver bli mer relevanta för medlemmarna, dvs vi måste tillföra mer värde.
 • Medlemmarna behöver mer kontakt med förbundet och med varandra.
 • Förbundet behöver bli mer synligt och bilden av förbundet bli tydligare.
 • KMF och medlemmarna är beroende av politiker ekonomiskt, lokalt, regionalt och nationellt, och KMF behöver göra mer för att påverka utvecklingen.
 • Intresse från ungdomar för kammarmusik behöver öka.
 • Medlemmarna behöver ökad kunskap i digital teknik.
 • Förbundet behöver större resurser.

Prioriterade målgrupper under 2022

 • Medlemsföreningar
 • Politiker och tjänstemän som fattar beslut om bidrag till kultur, nationellt, regionalt och kommunalt
 • Ungdomar och lärare på musikhögskolor och kulturskolor

Långsiktiga mål på 5 års sikt

Det är självklart för kammarmusikföreningar i Sverige att vara medlemmar hos oss.

KMF har stort förtroende hos Kulturrådet. Resultat: Vi blir remissinstans och får högre bidrag från Kulturrådet för att kunna erbjuda medlemmarna större regional närvaro, fler kurser, hjälp med turnéer, m m. På kort sikt har vi ökat våra kontakter med Kulturrådet och visat vad vi åstadkommer.

Ung & Lovande har utvecklats till en av Sveriges viktigaste tävlingar för unga musiker. Resultat: Många fler anmäler sig till tävlingen. Media rapporterar stort och brett om tävlingen, nationellt och lokalt. Det innebär att KMF och kammarmusik blir mer exponerade för en musikintresserad allmänhet.

KMF har blivit mer synliga, har ett gott namn i kultursverige och är kända internationellt för att vara porten in till kammarmusiken i Sverige.

Fler ungdomar tar plats i medlemmarnas styrelser och fler kommer till deras konserter.

Större intresse för kammarmusik hos politiker och tjänstemän som fattar beslut om bidrag.

Strategier

Skapa dialog och involvera medlemmarna i vårt arbete. Öppenhet och transparens är ledord.
Aktivt driva frågor som är väsentliga för våra medlemmar.
Modernt arbetssätt, bland annat genom att driva utvecklingen inom det digitala och aktivt/strategiskt arbeta med sociala medier som verktyg.
Synas i musiksverige och visa upp föreningarnas verksamhet i större sammanhang för att sprida kunskapen om kammarmusik och etablera KMF som en viktig spelare inom kammarmusik.
Skapa tillfällen för att visa vad KMF gör, ta initiativ.
Samarbeta med andra organisationer (t ex MAIS och Svensk Jazz) för att få en starkare röst gentemot politiker i första hand.

Mål 2022

Medlemmarna
Ska veta att KMF är engagerade i att tillföra medlemmarna värde och har lyssnat på deras önskemål
Ska veta att de kan vända sig till KMF för att få stöd
Ska kunna nämna minst två nyheter som införts under året
Ska tycka att KMF är en naturlig och självklar samlingsplats för kammarmusiken och för föreningarna där de kan nätverka med varandra: Gemenskap och samlingsplats
Ska vilja delta i KMF:s arrangemang och dela med sig av sina egna aktiviteter samt komma med inspel till KammarmusikNytt
Fler medlemmar söker information på KMF:s hemsida och tar kontakt med kansliet.
Alla medlemmar stannar kvar i KMF.

Ungdomar och lärare
på musikhögskolornas kammarmusikprogram:
50% ska känna till Ung & Lovande och att KMF står bakom tävlingen. Minst 25 ensembler anmäler sig till tävlingen.

på kulturskolornas musikinriktning:
Väcka intresset för kammarmusik genom besök av vinnarna/finalister i Ung & Lovande.

Politiker och tjänstemän som fattar beslut om bidrag till kultur

Nationellt
Kulturrådet ska veta:
vad KMF gör för sina medlemmar och vad förbundet står för
vad en kammarmusikförening är/gör, vad de betyder för musiklivet, att de är många och finns över hela landet
att Ung & Lovande finns och att KMF står bakom tävlingen

Regionalt
Ska veta vilka regionens kammarmusikföreningar är och vad de gör
Någon av politikerna ska besöka en konsert under året

Lokalt
Ska veta vad kommunens kammarmusikförening är och gör
Ska tycka att det är en viktig del av kommunens kulturutbud
Någon av politikerna ska besöka en konsert under året

Aktiviteter

Medlemmar

 • Varje medlem i KMF:s styrelse ansvarar för ett geografiskt område och håller kontinuerlig kontakt med medlemsföreningar i området och bevakar vad som händer.
 • Flera regionala träffar, fysiskt och/eller digitalt för att tillföra kunskaper om musiker och vad som händer inom kammarmusikvärlden
 • Några av KMF:s styrelsemöten förläggs hos medlemsföreningar och hos de regionala musikinstitutionerna.
 • Efter årsmötet: Zoom-möte om verksamhetsplanen med intresserade föreningar. KMF vill involvera medlemmarna i hur planen ska verkställas. Vi planerar flera möten regionalt.
 • Minst två kurser, fysiskt och/eller digitalt, inom områden som är angelägna för medlemmarna, i första hand om Kulturrådets ansökningsprocess och marknadsföring för att nå en bredare publik med t ex sociala medier
 • En nyhet på hemsidan föregås alltid av ett mejl till medlemmarna med hänvisning till hemsidan
 • I KammarmusikNytt löpande berätta om vad styrelsen arbetar med och beslutar om.
 • Lägga in vanliga frågor/svar från medlemmarna på hemsidan.
 • KMF tar fram en e-postlista till alla medlemmar i respektive region för att öka möjligheten att nätverka.

Kampanj för att locka fler medlemmar. Involvera nuvarande medlemmar i hur kampanjen utformas.
I kalendariet ge möjlighet att söka på förening och deras program.

Ungdomar och lärare

1- På musikhögskolor
I första hand satsa på Ung & Lovande genom:

 • I första hand satsa på Ung & Lovande genom:
 • En särskild marknads-/kommunikationsplan.
 • Lägga in alla vinnare i Ung & Lovande på hemsidan, på sikt även de ensembler som kommit till final.
 • Intervju/er med tidigare vinnare om vad Ung & Lovande betytt för deras karriär och använda intervjuerna för att marknadsföra nästa tävling. Också lägga in intervjuerna på hemsidan.
 • Fb-sida och instagram för tävlingen.
 • Ta fram en lista över personer som ska få information om Ung & Lovande; ledning, lärare på kammarmusiklinjer eller motsvarande och kommunikationsavdelningar; politiker, musikinstitutioner, lärare på kulturskolor.
 • Kartlägga läget för kammarmusiken på Sveriges musikhögskolor, kontaktpersoner och vilken kunskap som finns om Ung & Lovande.
 • Utse en kontaktperson från KMF:s styrelse på varje musikhögskola.

2- På kulturskolor

 • Ungdomarna som vunnit Ung & Lovande besöker kulturskolan på orten: Spelar lite, berättar om sin bakgrund m m. Någon från styrelsen i den lokala kammarmusikföreningen introducerar ensemblen.
 • Flera föreningar har hittat metoder för att nå fram till kulturskolorna. KMF ordnar möte mellan intresserade föreningar för att utbyta erfarenheter.
 • Ta fram ett ungdomsanpassat program.

Politiker och tjänstemän som fattar beslut om bidrag

 • Kampanj som vänder sig till politiker. Producera en kort film om vad kammarmusik är och varför våra medlemmar brinner för det. Den ska också visa vad kammarmusikföreningarna och KMF står för och gör. Det blir en film både KMF och medlemmarna kan använda. Testa idén/kampanjen på två föreningar under våren. Alla föreningar som vill deltar. Hålla workshop för föreningarna om hur de når ut till politikerna med materialet. Vi skriver en presstext där medlemmarna kan ändra några ord för att lokalanpassa den
 • Visa upp KMF och medlemmarna i diverse sammanhang, t ex Folk och Kultur.
  Följa upp kontakten med Kulturrådet. Hålla kontakten öppen och aktiv genom att informera om vad vi gör.

Uppföljning/utvärdering

Ny undersökning om ett år – räcker med ett urval på 20-25 intervjuer med medlemmar för att få tillförlitligt resultat över utvecklingen. Genomförs under 2022.
Övriga målgrupper
En plan för varje målgrupp hur vi följer upp.

2022-01-22