Stadgar för Kammarmusikförbundet

Antagna vid konstituerande möte 1983-05-07 och senast ändrade vid årsmötet 2015-04-25

1. Ändamål

Kammarmusikförbundet är en ideell och allmännyttig förening med ändamål att främja den kammar musikaliska verksamheten, i första hand genom offentliga konserter. För att fylla sitt ändamål skall förbundet bland annat

 • fungera som kontaktorgan gentemot andra liknande sammanslutningar, myndigheter och producerande eller förmedlande organisationer
 • handha medlemmarnas gemensamma angelägenheter
 • förmedla information till och från medlemmarna.

2. Medlemskap

Medlemskap i förbundet kan förvärvas av kammarmusikföreningar och andra sammanslutningar som regelbundet arrangerar offentliga konserter med kammarmusik.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. Medlemsavgiften bestäms av årsmötet och skall erläggas inom den tid styrelsen fastställer.

Medlemskap upphör om medlemsavgiften inte erlagts inom föreskriven tid. Frågan om uteslutning av annat skäl avgörs av årsmötet.

3. Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Den skall bestå av ordförande och sex ledamöter, valda av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och övriga funktionärer.

Styrelsen sammankallas av ordföranden och är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder; dock sker vid val avgörandet genom lottning.

4. Årsmöte

Årsmöte hålls före maj månads utgång på tid och plats som bestäms av styrelsen. Årsmöte tillkommer att behandla ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som medlem före den 1 mars skriftligen hos styrelsen föreslagit till behandling.

Extra förbundsmöte hålles då styrelsen eller revisor anser det befogat eller då minst 1/3 av förbundets medlemmar så begär.

Årsmöte och extra förbundsmöte består av ombud från medlemmarna. Ombuden förtecknas på röstlängd. Varje medlem får utse ett ombud samt äger en röst. Ombudet kan ha fullmakt för röstning från flera medlemmar.

Kallelse utsänds till medlemmarna senast 3 månader före årsmötet. Förslag till dagordning samt de handlingar som skall behandlas utsänds senast 1 månad före årsmötet.

Vid årsmötet gäller följande dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Fastställande av röstlängd
 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgift
 11. Val av ordförande
 12. Val av sex styrelseledamöter
 13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 14. Val av valberedning om tre personer
 15. Behandling av inkommande motioner och styrelsens förslag
 16. Mötets avslutande.

Omröstning sker öppet om inte annat beslutas. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder; dock sker vid val avgörandet genom lottning.

5. Årsredovisning

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Den redovisning för varje sådant år, som styrelsen avger, skall omfatta förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse), resultaträkning och balansräkning. Årsredovisningen, underskriven av styrelsens ledamöter, skall vara lämnad till revisorerna före den sista februari nästpåföljande år.

6. Revision

Revisorerna skall efter granskning av styrelsens förvaltning och redovisning avge berättelse, som i underskrivet skick lämnas till styrelsen senast fyra veckor efter det årsredovisningen kom dem tillhanda.

7. Stadgeändring

Stadgeändring får endast ske vid årsmöte och skall särskilt nämnas i kallelsen till detta. För antagande fordras minst 2/3 av de avgivna rösterna.

8. Upplösning

Beslut om förbundets upphörande eller uppgående i annan organisation fattas på samma sätt som stadgeändring. Vid förbundets upphörande skall dess tillgångar överlämnas till annan sammanslutning.